กรรมการบริษัทเป็นพยานในการโอนหุ้น

กรรมการบริษัทเป็นพยานในการโอนหุ้น

โดยหลัก การโอนหุ้นตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 กำหนดไว้ จะสมบูรณ์เมื่อได้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอน โดยมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงชื่อรับรอง แต่จะใช้ยันกับบริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อได้ทำการจดแจ้งการโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากกรรมการลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาโอนหุ้น พร้อมกับประทับตราของบริษัทในการโอนหุ้นนั้น ก็สามารถใช้ยันบริษัทได้ ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องไปจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเอง ดังนั้น ในกรณีดังกล่าว เมื่อบริษัทไม่ยอมจดแจ้งการโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ก็เป็นความผิดของบริษัทเอง!!! (ฎีกา 3913-2531, 2531-2538)

ฉบับวันที่ 11 มกราคม 2564