การลงทุนใน สปป. ลาว : หุ้นส่วน

การลงทุนใน สปป. ลาว : หุ้นส่วน

รูปแบบวิสาหกิจในสปป. ลาว หลักๆ มีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่ หุ้นส่วนสามัญ หุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดผู้เดียว บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน โดยการจัดตั้งวิสาหกิจจะเป็นประเภทใดนั้น จะขึ้นอยู่กับธุรกิจที่จะลงทุน ซึ่งในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงวิสาหกิจประเภทหุ้นส่วน

“วิสาหกิจหุ้นส่วน” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ โดยการร่วมทุนระหว่างหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ โดยรูปแบบของทุนที่ลงนั้น อาจเป็นตัวเงิน วัตถุสิ่งของหรือแรงงานที่สามารถตีมูลค่าเป็นตัวเงินก็ได้ โดยการจัดตั้งวิสาหกิจหุ้นส่วนจะต้องทำสัญญาและกฎระเบียบของวิสาหกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ

วิสาหกิจหุ้นส่วน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ และวิสาหกิจหุ้นส่วนจำกัด โดย “วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ” จะมีหุ้นส่วนทุกรายที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อหนี้สินของวิสาหกิจอย่างไม่มีข้อจำกัด และผู้ลงทุนที่จัดตั้งวิสาหกิจประเภทนี้จะต้องคำนึงว่า ตนในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนจะไม่สามารถประกอบธุรกิจที่เหมือน หรือคล้ายกับวิสาหกิจที่จัดตั้งนี้ได้ ไม่ว่าจะในนามตนเองหรือของบุคคลอื่น อีกทั้งไม่สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนในวิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนทั่วไปในวิสาหกิจหุ้นส่วนจำกัดที่มีธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของวิสาหกิจที่จัดตั้งนี้ได้

ส่วน “วิสาหกิจหุ้นส่วนจำกัด” จะมีลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกับวิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ แต่จะแบ่งหุ้นส่วนออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้นส่วนทั่วไป และหุ้นส่วนจำกัดหนี้สิน

หุ้นส่วนทั่วไป เป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันรับผิดชอบต่อหนี้สินของวิสาหกิจโดยไม่จำกัดความรับผิด มีหน้าที่และความรับผิดชอบเหมือนหุ้นส่วนในวิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ส่วนหุ้นส่วนจำกัดหนี้สิน เป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบต่อหนี้สินของวิสาหกิจอย่างจำกัด คือ เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตนได้ลงไปและที่ยังชำระไม่หมดเท่านั้น โดยทุนที่ลงจะต้องเป็นเงินหรือวัตถุเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นแรงงานได้ นอกจากนี้ หุ้นส่วนจำกัดหนี้สินไม่มีสิทธิเป็นผู้จัดการ อย่างไรก็ดี หุ้นส่วนจำกัดหนี้สินไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามในการประกอบกิจการที่เหมือน หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจของวิสาหกิจของหุ้นส่วนประเภทนี้ ดังที่หุ้นส่วนทั่วไปถูกห้ามไว้

ฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563