การเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น

ถ้าท่านได้ติดตามข่าวที่ประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านจะพบว่าระยะเวลานี้ บริษัทจดทะเบียนหลาย ๆ แห่งจะเริ่มประกาศข่าวให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า ดังนั้น บทความ

ในวันนี้จะพูดถึงเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญประจำปีหรือการประชุมวิสามัญ
โดยผู้ถือหุ้น (ไม่ว่าจะคนเดียวหรือหลายราย) ถ้าถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด สามารถทำหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือดังกล่าวจะต้องระบุว่า เรื่องที่เสนอนั้นเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา อีกทั้งจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้ชัดเจนด้วย

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่าคณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องที่เสนอทุกเรื่องบรรจุเป็นวาระ เนื่องจากกฎหมายให้สิทธิในการปฏิเสธ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเรื่องที่เสนอนั้นเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นไม่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

2.เป็นเรื่องการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นอ้างถึง
ไม่ได้แสดงเหตุในความผิดปกติของเรื่องดังกล่าว

3.เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของบริษัทที่จะดำเนินการ

4.เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
แต่ได้รับเสียงสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่การเสนอในครั้งนี้มีข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

โดยขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิเสธนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแจ้งให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นทราบ และต้องระบุเหตุผลของการปฏิเสธด้วย อย่างไรก็ดี
หากมีผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ลงมติเห็นชอบให้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจะต้องบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ฉบับลงวันที่23 พฤศจิกายน 2563