สปป. ลาว : กรรมการบริษัทที่เป็นชาวต่างชาติ (26/3/2564)

สปป. ลาว : กรรมการบริษัทที่เป็นชาวต่างชาติ

การที่คนไทยเป็นกรรมการในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสปป. ลาว สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบ

การที่บุคคลใดจะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท (กรรมการในกฎหมายของ สปป. ลาว จะเรียกว่า ผู้อำนวยการ) บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา
มีความสามารถในการกระทำการต่าง ๆ ได้ตามกฎหมาย และจะต้องไม่ใช่บุคคลล้มละลายซึ่งอยู่ในระยะเวลาการควบคุมที่ห้ามไม่ให้ประกอบธุรกิจใด ๆ และไม่เคยต้องโทษอาญาในข้อหาฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์

หากไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับของบริษัท ผู้อำนวยการของบริษัทนั้นอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ โดยหากผู้อำนวยการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยแล้ว ผู้อำนวยการนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน แต่อาจจะได้รับเบี้ยประจำปีและเบี้ยประชุม ซึ่งจะต้องถูกกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ข้อบังคับบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

จากคุณสมบัติข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเป็นชาวต่างชาตินั้น มิได้เป็นอุปสรรคของการเข้าเป็นผู้อำนวยการในบริษัทแต่อย่างใด ทราบเช่นนี้แล้ว ท่านทั้งหลายท่านที่ต้องการบริหารจัดการในบริษัทของท่านด้วยตนเองคงสบายใจได้ โดยสำหรับประเด็นสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ลงทุนในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการบริษัทนั้น โปรดติดต่อตอนต่อไป

ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2564