สปป. ลาว : ใบทะเบียนวิสาหกิจ (12/3/2564)

สปป. ลาว : ใบทะเบียนวิสาหกิจ

การประกอบกิจการทั่วไป หรือกิจการที่ไม่ใช่กิจการสัมปทานนั้น นักลงทุนจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตลงทุนต่อศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกในการออกใบทะเบียนวิสาหกิจให้ ทั้งนี้ ใบทะเบียนวิสาหกิจที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้านั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในเอกสารที่สำคัญของวิสาหกิจทุกประเภทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศลาวซึ่งเจ้าของวิสาหกิจนั้นจะต้องมีไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจ
ซึ่งใบทะเบียนวิสาหกิจคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรนั้น เราจะได้กล่าวถึงกันต่อไปในบทความนี้

ใบทะเบียนวิสาหกิจ หมายถึง เอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนที่รับรองว่าผู้ลงทุนสามารถดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศลาว และสามารถประกอบกิจการต่าง ๆ
ได้ตลอดอายุของการลงทุนในกิจการนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อขอรับใบทะเบียนวิสาหกิจนี้ก่อนการเริ่มประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งตามกฎหมาย
เมื่อผู้ลงทุนได้รับใบทะเบียนวิสาหกิจแล้ว ก็สามารถดำเนินธุรกิจได้ในทันที

นอกจากนี้ ใบทะเบียนวิสาหกิจยังมีความสำคัญกับบริษัท เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลลาวได้รวบรวมข้อมูลทะเบียนภาษีอากรไว้ในเอกสารฉบับเดียว ดังนั้นเมื่อท่านได้รับใบทะเบียนวิสาหกิจแล้ว
ท่านจะได้รับการจดทะเบียนภาษีอากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ฉบับวันที่ 12 มีนาคม 2564