เขตส่งเสริมการลงทุนใน สปป. ลาว

เขตส่งเสริมการลงทุนใน สปป. ลาว

หลักพื้นฐานอย่างแรกที่นักธุรกิจควรจะพิจารณาว่าสมควรจะลงทุนในต่างประเทศหรือไม่ นั่นคือการที่ประเทศนั้น ๆ มีการสนับสนุนให้ต่างชาติไปลงทุนหรือไม่ เนื่องจากนักลงทุนจะมีแรงจูงใจในการทำธุรกิจ หากได้รับผลประโยชน์มากขึ้นจากการทำธุรกิจ ดังนั้น หากถามว่าทำไมคุณถึงควรลงทุนใน สปป. ลาว คำตอบก็คือ รัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้แก่นักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยบุคคลธรรมดาหรือบริษัทเช่นกัน

อย่างที่กล่าวไปแล้วในบทความตอนแรก ๆ ว่า การลงทุน เราควรจะต้อง ‘รู้เขา’ เสียก่อน เพราะฉะนั้น เมื่อเราทราบแล้วว่า สปป. ลาว สนับสนุนให้คนต่างชาติเข้าไปประกอบธุรกิจ เราควรจะทราบด้วยว่า ทำอย่างไร เราถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ โดยเริ่มกันที่ระบบการส่งเสริมการลงทุนของ สปป. ลาว คือ รัฐได้กำหนด ‘เขตส่งเสริมการลงทุน’ ไว้เป็น 3 เขต โดยอิงจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิประเทศ ซึ่งนักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามระดับของการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละพื้นที่ และสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับ เช่น การได้รับยกเว้นภาษีจากกำไร ภาษีการนำเข้าวัตถุดิบ ภาษีส่งออกผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี นักลงทุนแต่ละรายอาจได้รับสิทธิประโยชน์ไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากรัฐกำหนดให้การประกอบกิจการในแต่ละเขตส่งเสริมการลงทุนนั้น ได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันออกไป รวมทั้งสิทธิประโยชน์จะให้แก่ธุรกิจบางประเภทเท่านั้น ดังนั้น ก่อนจะไปลงทุนในสปป. ลาว เราจึงต้องศึกษาและวางแผนเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งและ ประเภทกิจการให้ดี ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ในตอนถัด ๆ ไป

ฉบับวันที่ 22 มกราคม 2564