News

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิด Hearing ปรับปรุงประกาศกองทุนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และลดภาระ บลจ.

วันนี้ LSH ขอเสนอข่าวเกี่ยวกับการจัดทำ Hearing ของ สำนักงาน ก.ล.ต. ในประกาศที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม ที่ปัจจุบันมีรายละเอียดจำนวนมาก มีความซ้ำซ้อน ไม่ยืดหยุ่น และไม่เข้ากับยุคสมัย และเป็นการสร้างภาระโดยไม่จำเป็น โดยสำนักงาน ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงประกาศ สน. 87/2558 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งเนื้อหาหลักที่เสนอให้มีการแก้ไข จะเป็นการปรับปรุงเนื้อหาและขั้นตอนที่เข้าใจยากและซ้ำซ้อน อาทิ ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ บลจ. ต้องแจ้งผู้ลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ หากสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดพิเศษ หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องแจ้งผู้ลงทุนเป็นหนังสือ โดยปรับให้เป็นแบบ principle-based เช่น การแจ้งข้อมูลด้วยวิธีและระยะเวลาที่เหมาะสมแทน นอกจากนี้ Hearing ฉบับนี้ ยังได้รวบรวมหลักเกณฑ์การรับรองผลการนับมติโดยผู้ดูแลผลประโยชน์สำหรับมติเสียงข้างมากที่ไม่เกินร้อยละ 55 หรือกรณีมติพิเศษที่ไม่เกินร้อยละ 80 โดยไปรวมไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นต้น

ในแง่อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ สำนักงาน ก.ล.ต. ยังได้ปรับปรุงอำนาจ โดยในส่วนหลักเกณฑ์ที่เป็นนโยบาย จะให้เป็นงานของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และในส่วนหลักเกณฑ์ที่เป็นรายละเอียดจะยังคงเป็นงานของสำนักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวของกับกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะกำหนดแยกออกไว้เป็นประกาศเฉพาะ

ทั้งนี้ การเปิดรับฟังความคิดเห็นจะมีกำหนดถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563