NEX – SET News เรื่องเล่าข่าวที่น่าสนใจวันนี้ คือ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

เรื่องเล่าข่าวที่น่าสนใจวันนี้ คือ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 NEX ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขายหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด ซึ่งกลายเป็นว่าหนึ่งในผู้ซื้อนั้นเป็นบุคคลที่ทำธุรกิจขัดแย้งกับบริษัท เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ NEX จึงทำข้อตกลงกับผู้ซื้อ รวมทั้งภรรยาของผู้ซื้อด้วย ข้อตกลงเป็นอย่างไร ติดตามได้ในแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม link ข้างล่างนี้

https://www.set.or.th/dat/news/202009/20108748.pdf