การลงทุนใน สปป. ลาว : การเริ่มดำเนินธุรกิจ – ช่วงทดลองงาน

การลงทุนใน สปป. ลาว : การเริ่มดำเนินธุรกิจ – ช่วงทดลองงาน

ถ้านักลงทุนต้องการที่จะลงทุนใน สปป. ลาว แต่ไม่แน่ใจจำนวนปริมาณกลุ่มลูกค้า นักลงทุนอาจเริ่มดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใน สปป. ลาว ในลักษณะที่เป็นการซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นคราว ๆ ไป เช่น หากนักลงทุนไทยเป็นผู้ผลิตสินค้า และลูกค้าใน

สปป. ลาว ต้องการซื้อสินค้าจากนักลงทุนเพื่อนำไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคใน สปป. ลาว
นักลงทุนอาจเริ่มต้นธุรกิจจากการขายสินค้าเป็นครั้ง ๆ ไป ด้วยวิธีนี้ หากสินค้า
ไม่เป็นที่นิยม นักลงทุนอาจเลือกที่จะยุติการดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว ได้โดยง่าย ในทางตรงกันข้าม หากสินค้าเป็นที่นิยม นักลงทุนอาจเลือกที่จะขยายธุรกิจโดยแต่งตั้งคู่ค้าใน สปป. ลาว ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า หรือจัดตั้งบริษัทใน สปป. ลาวได้เอง ซึ่งในเวลานั้น นักลงทุนไทยจะมีอำนาจในการต่อรองข้อตกลงทางการค้าได้ดีกว่าในช่วงแรกที่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น การลงทุนของนักลงทุนไทยใน สปป. ลาว โดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่ จึงควรเริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง แล้วจึงค่อย ๆ ต่อยอดการลงทุนอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินธุรกิจในต่างแดนซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ

ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563