การลงทุนใน สปป. ลาว : รูปแบบของสัญญา

การลงทุนใน สปป. ลาว : รูปแบบของสัญญา

กฎหมายของ สปป. ลาว กำหนดหลักการทั่วไปของการเข้าทำสัญญาไว้ว่า สัญญา

ที่ต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น นอกจากจะระบุเงื่อนไขที่ตกลงกันแล้ว ยังมีรายละเอียดพื้นฐานที่ต้องมีในสัญญาด้วย เช่น วันที่ทำสัญญา ลายมือชื่อของคู่สัญญา รวมทั้งพยานของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอย่างน้อย 3 คนลงนามเป็นสำคัญ

และเมื่อทำสัญญากันแล้ว คู่สัญญาต้องนำสัญญาไปยืนยันความถูกต้องทางกฎหมายที่สำนักงานทะเบียนศาลและกรมคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐภายใต้กระทรวงการคลัง

เงื่อนไขที่ระบุข้างต้นเป็นเงื่อนไขที่ใช้กับสัญญาเป็นการทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม สัญญาบางประเภทอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ต้องระบุ หรือกระทำเพื่อให้สัญญา
มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพัน ดังนั้น จึงไม่ควรละเลยที่จะทำการตรวจสอบถึงเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้สัญญาที่กระทำขึ้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

กว่าจะมาถึงความตกลงของคู่สัญญา คงผ่านขั้นตอนการเจรจาและระยะเวลาพอสมควร จึงควรใส่ใจเพิ่มเติมถึงรูปแบบของสัญญาอีกสักนิด ทั้งนี้ ก็เพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเองที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่

ฉบับลงวันที่20 พฤศจิกายน 2563