การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในการประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียนทุก ๆ ปี จะต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ International Federation of Accountants (IFAC) สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดให้บริษัท
จดทะเบียนต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ทำงานมาแล้วเกิน 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยจะต้องเว้นวรรคไป 5 ปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี หรือเป็นกรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคาดจะผ่อนผันให้จนถึงปี 2566 เนื่องจากเป็นช่วงระหว่างการเปลี่ยนกฎเกณฑ์เดิมที่กำหนดให้ต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
ทุก ๆ 5 รอบปีบัญชี และเว้นวรรค 2 ปี ทั้งนี้ การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพของงบการเงินและส่งผลให้ผู้ลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในระบบรายงานทางการเงิน

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 5/2561 เรื่อง แนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563