ความคืบหน้าของนโยบายของรัฐเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 (8/3/2564)

ความคืบหน้าของนโยบายของรัฐเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

ในการประชุม ศบค. ได้มีการพูดคุยถึงความคืบหน้าในการจัดหาและการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยภาครัฐมีแผนที่จะวิจัยและพัฒนาในประเทศ รวมทั้งขอความร่วมมือวิจัยกับต่างประเทศ และจัดซื้อจัดหาวัคซีนนำมาใช้ในประเทศ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยคาดว่าภายในปี 2564 คนไทยกว่าครึ่งจะต้องได้รับวัคซีน ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนจะแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1: จัดให้มีวัคซีนซึ่งยังมีปริมาณที่จำกัดในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมพาพันธ์ – เมษายน 2564 โดยมุ่งเน้นการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงบุคคลที่มีโรคประจำตัวตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค

ระยะที่ 2: เพิ่มปริมาณวัคซีนให้มากขึ้นโดยให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยยังคงมุ่งเน้น
การฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลข้างต้น และขยายรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่นอกเหนือจากด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วย ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านขนส่งสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศ

ระยะที่ 3: จัดให้มีวัคซีนเพียงพอสำหรับประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี ที่ประชุม ศบค. ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยอาจมีประชาชนกลุ่มอื่น ๆ อาทิ กลุ่มนักการทูตและนักลงทุนต่างชาติ ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนเพิ่มเติมได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงสังคม และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมามีภาวะที่ดีขึ้น

ฉบับวันที่ 8 มีนาคม 2564