ประเภทของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน สปป. ลาว

ประเภทของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน สปป. ลาว

กฎหมายส่งเสริมการลงทุนของประเทศลาว ได้แบ่งระดับการส่งเสริมการลงทุนเป็นไปตามนโยบาย 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ นโยบายส่งเสริมการลงทุนตามประเภทกิจการ นโยบายส่งเสริมตามเขตพื้นที่ นโยบายส่งเสริมทางด้านภาษีอากรและการใช้ที่ดินของรัฐ รวมถึงนโยบายด้านอื่น ๆ

ทั้งนี้ นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่แบ่งตามประเภทกิจการ จะมีการกำหนดประเภทของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจำนวน 9 กลุ่ม ซึ่งได้แก่

(1) กลุ่มกิจการที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การค้นคว้า พัฒนา และการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

(2) เกษตรกรรมอินทรีย์และปลอดสารพิษ การผลิตแนวพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ การปลูกพืชอุตสาหกรรม การพัฒนาป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมและชีวภาพ การส่งเสริมการพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยาก

(3) อุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมทอมือพื้นบ้านแบบดั้งเดิมและเอกลักษณ์ของชาติ

(4) การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

(5) การศึกษา กีฬา กายกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝีมือแรงงาน สถาบันหรือศูนย์วิชาชีพ การผลิตอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและกีฬา

(6) การก่อสร้างโรงพยาบาลทันสมัย โรงงานผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การผลิตและรักษาด้วยยา

(7) การลงทุน การบริการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดทางจราจรและการอยู่อาศัย ในตัวเมือง การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตกสิกรรมและอุตสาหกรรม การบริการขนส่งสินค้า การบริการทางผ่านและเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

(8) ธนาคารและสถาบันการเงินขนาดย่อมที่แก้ไขความยากจนของประชาชน และชุมชนที่ไม่มีปัญหาการเข้าถึง

(9) ศูนย์การค้าทันสมัยที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในและแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ศูนย์การแสดงสินค้าและตลาดนัดสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หัตถกรรมและเกษตรกรรม

สำหรับการส่งเสริมการลงทุนที่แบ่งตามนโยบายส่งเสริมตามเขตพื้นที่ ได้จำแนกพื้นที่ออกเป็น 3 เขต ได้แก่ เขตที่ 1- เป็นพื้นที่ห่างไกล มีสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ เขตที่ 2 – เป็นพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคบ้างแล้วบางส่วน และ เขตที่ 3 – เป็นเขตเมืองที่มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค หรือการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยรัฐจะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดของกิจการที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนนั้นลงไปย่อย ๆ อีก

อย่างไรก็ดี กิจการประเภทเดียวกันอาจได้รับการส่งเสริมในระดับที่ต่างกันก็ได้ เช่น โรงแรมระดับสี่ดาวขึ้นไปที่เป็นกิจการบริการ จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนในระดับสูง ในขณะที่เรือสำราญที่มีห้องพัก 15 ห้องขึ้นไป ซึ่งเป็นกิจการบริการเหมือนกัน จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนในระดับกลาง เป็นต้น นอกจากนี้ โรงพยาบาล โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนสายสามัญ โรงเรียนวิชาชีพ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนย์ค้นคว้าวิจัย กิจการสาธารณูปโภคบางโครงการ จะได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติมเป็นพิเศษ และอาจได้รับยกเว้นการเก็บค่าภาษีอากรเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยหากเป็นโครงการในเขต 1 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรเพิ่มเติมอีก 5 ปี

ฉบับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564