ร่าง พ.ร.บ. กิจการอวกาศ

ร่าง พ.ร.บ. กิจการอวกาศ

(ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ ถือเป็นก้าวสำคัญในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศสำหรับประเทศไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 โดยได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ และเห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ดำเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนากิจการอวกาศ โดยต้องการให้
ประเทศไทยมีองค์กรกลางในการกำหนดนโยบายและแผนกิจการอวกาศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง จึงต้องมีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการในระดับนโยบาย ตลอดจนกำหนดกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ โดยกลไก
การขับเคลื่อนนโยบายอวกาศตามร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ
จะประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายตามขอบเขตของพระราชบัญญัติ และสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติเป็น
ผู้กำกับการดำเนินงานตามขอบเขตของนโยบาย

โดยกฎหมายว่าด้วยกิจการอวกาศฉบับนี้ เป็นการยกระดับกฎหมายเพื่อให้เกิด
การกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการอวกาศทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน โดยจะก่อให้เกิดนโยบายรองรับในการเข้าใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศและแผนบริหารจัดการด้านกิจการอวกาศอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การกำหนดให้มีใบอนุญาต
การดำเนินกิจกรรมอวกาศ การจดทะเบียนวัตถุอวกาศ การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เป็นต้น

ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563