ลูกจ้างทำผิดวินัย นายจ้างเตือนด้วยอีเมล์ได้หรือไม่

ลูกจ้างทำผิดวินัย นายจ้างเตือนด้วยอีเมล์ได้หรือไม่

กรณีที่ลูกจ้างทำผิดระเบียบตามข้อบังคับการทำงาน นายจ้างจึงตักเตือนโดยการส่งอีเมล์ถึงลูกจ้าง ต่อมาลูกจ้างกระทำผิดซ้ำอีก นายจ้างจะเลิกจ้างเพราะเข้าข่ายเหตุตามมาตรา 119(4) ของพรบ. คุ้มครองแรงงาน ได้หรือไม่

เรื่องนี้ศาลแรงงานได้มีคำพิพากษาฎีกา เลขที่ 9873/2558 โดยวางหลักการเอาไว้ว่า การเตือนด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ หากมีรายละเอียดครบถ้วน เช่น พฤติการณ์ที่ลูกจ้างกระทำความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงาน คำเตือนและการดำเนินการกรณีกระทำผิดซ้ำอีก สามารถถือเป็นการเตือนเป็นหนังสือได้ ดังนั้น การเตือนด้วยอีเมล์จะเป็นหนังสือเตือนที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาที่เนื้อหาของ หนังสือเตือนเป็นสำคัญ

ดังนั้น เมื่อลูกจ้างกระทำผิดตามข้อบังคับการทำงาน และนายจ้างได้ส่งอีเมล์เตือน โดยมีข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นครบถ้วนแล้ว เมื่อลูกจ้างกระทำผิดซ้ำอีก นายจ้างมีสิทธิที่จะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายได้

ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564