สปป. ลาว : ใบทะเบียนสัมปทาน (19/3/2564)

สปป. ลาว : ใบทะเบียนสัมปทาน

กิจการสัมปทานที่รัฐบาลกำหนด เช่น กิจการประเภทการขุดและสำรวจแร่ธาตุ กิจการการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อน กิจการสถานีวิทยุ โทรทัศน์ กิจการสายการบิน เป็นต้น สามารถยื่นคำร้องขอลงทุนได้ต่อศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของกระทรวงแผนการและการลงทุน ซึ่งหากโครงการผ่านการคัดเลือกแล้ว กิจการจะได้รับ ‘ใบทะเบียนสัมปทาน’อันเป็นหลักฐานยืนยันการได้รับสัมปทานจากรัฐตลอดระยะเวลาที่ได้รับการสัมปทาน

‘ใบทะเบียนสัมปทาน’ หมายถึง เอกสารที่รับรองการได้รับสิทธิสัมปทานและสามารถดำเนินธุรกิจในประเทศลาวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการสัมปทาน ซึ่งตามกฎหมายปัจจุบัน ระยะเวลาที่รัฐจะให้การสัมปทานสูงสุดจะไม่เกิน 50 ปี ซึ่งสามารถขอต่อหรือขยายระยะเวลาได้ ทั้งนี้ เมื่อธุรกิจได้รับใบทะเบียนสัมปทานแล้ว ก็สามารถดำเนินธุรกิจที่ได้รับสัมปทานนั้นได้ในทันที

บุคคลที่จะสามารถยื่นขอกิจการสัมปทานได้นั้น จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความสำเร็จทางธุรกิจโดยได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีฐานะทางการการเงินหรือแหล่งเงินทุนซึ่งได้รับการยืนยันจากสถาบันการเงินภายในหรือต่างประเทศ นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ นักลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในสปป. ลาว ในกิจการสัมปทาน ท่านจะต้องมีความพร้อมที่สามารถเริ่มประกอบการได้ทันที หากท่านได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็น
ความพร้อมทางการเงิน การบริหารจัดการ หรือการดำเนินการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าใบทะเบียนสัมปทานจะไม่ถูกเพิกถอนในภายหลัง

ฉบับวันที่ 19 มีนาคม 2564