หน่วยงานกำกับดูแลการลงทุนใน สปป. ลาว (26/2/2564)

หน่วยงานกำกับดูแลการลงทุนใน สปป. ลาว

หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในประเทศลาว จะมีด้วยกันอยู่ 2 หน่วยงานหลัก ซึ่งได้แก่ ‘กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า’ ที่ทำหน้าที่ดูแลการลงทุนสำหรับกิจการทั่ว ๆ ไป และ ‘กระทรวงแผนการและการลงทุน’ ที่มีหน้าที่ดูแลการลงทุนสำหรับกิจการสัมปทาน และกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ โดยทั้งสองหน่วยงานนี้จะให้บริการแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ (หรือ One Stop Service) โดยจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นเกี่ยวกับการลงทุนภายในประเทศ การพิจารณาอนุญาต การออกใบทะเบียนวิสาหกิจหรือใบทะเบียนสัมปทาน ตลอดจนการแจ้งข่าวทางจดหมายหรือหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนให้แก่นักลงทุน เป็นต้น ซึ่งการให้บริการเช่นนี้ เป็นการลดขั้นตอนการติดต่อราชการ และลดข้อยุ่งยากที่เกิดจากการติดต่อราชการของเอกชน อีกทั้งยังทำให้การดำเนินการต่าง ๆ มีความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ หากเป็นกิจการที่เข้าข่ายว่าได้รับส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายแล้ว การขอรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายจะเกี่ยวพันกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น หากต้องการได้รับสิทธิในการใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหรือสำนักงาน กิจการจะต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อองค์กรคุ้มครองที่ดินประจำแขวงหรือนครที่ดินตั้งอยู่เพื่อการพิจารณาอนุญาต เป็นต้น

ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564