เขตส่งเสริมการลงทุนใน สปป. ลาว (เขตที่ 1)

เขตส่งเสริมการลงทุนใน สปป. ลาว (เขตที่ 1)

เราเกริ่นไว้แล้วก่อนหน้านี้ว่า นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการลงทุนที่แบ่งตามเขตพื้นที่มีจำนวน 3 เขต ซึ่งในบทความนี้ เราจะกล่าวถึง เขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล มีสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ และเป็นที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐมากที่สุด

เขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 1 คือ เขตที่มีพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยังไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและห่างไกลความเจริญ รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนมากที่สุด ตัวอย่างเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 1 ที่รัฐประกาศแล้วในปัจจุบัน เช่น เมืองปากแซง จังหวัดหลวงพระบาง เมืองไชสถาน จังหวัดไชยบุรี เป็นต้น

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 1 คือ การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 10 ปี และหากประเภทของกิจการดังกล่าวเป็นจำพวกดังต่อไปนี้

(1) เกษตรกรรมอินทรีย์และปลอดสารพิษ การผลิตแนวพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ การปลูกพืชอุตสาหกรรม การพัฒนาป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมและชีวภาพ การส่งเสริมการพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยาก

(2)อุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมทอมือพื้นบ้านแบบดั้งเดิมและเอกลักษณ์ของชาติ

(3) การศึกษา กีฬา กายกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝีมือแรงงาน สถาบันหรือศูนย์วิชาชีพ การผลิตอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและกีฬา และ

(4) การก่อสร้างโรงพยาบาลทันสมัย โรงงานผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การผลิตและรักษาด้วยยา จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5 ปี

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเขตส่งเสริมการลงทุนในเขตที่ 2 และ 3 อย่าลืมติดตามอ่านกันได้ในวันศุกร์หน้าค่ะ

ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564