เอกสารจัดตั้งของบริษัทจำกัด ใน สปป. ลาว (5/3/2564)

เอกสารจัดตั้งของบริษัทจำกัด ใน สปป. ลา

การจัดตั้งบริษัทจำกัดเป็นรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความสนใจและนิยมมากที่สุด ในประเทศลาว สิ่งที่นักลงทุนควรทราบเกี่ยวกับเอกสารการจัดตั้งของบริษัทจำกัด
ที่จะต้องมีตามกฎหมายก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจ จึงถือเรื่องที่สำคัญประการหนึ่ง

ทั้งนี้ เอกสารการจัดตั้งของบริษัทจำกัด ได้แก่ คำร้องขอขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ สัญญาจัดตั้งบริษัท และรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท ใบทะเบียนวิสาหกิจซึ่งระบุเลขทะเบียนบริษัทและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อบังคับของบริษัท ตราประทับ (โดยบริษัทจะต้องยื่นขอใบอนุญาตใช้ตราประทับวิสาหกิจต่อกรมสันติบาลเพิ่มเติม)

กรณีที่มีการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศลาว เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินธุรกิจ จะต้องได้รับใบรับรองการนำเข้าทุน
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศ

นอกจากนี้ กิจการบางประเภทจะต้องยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น บริษัทที่ประกอบธุรกิจการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าประเภทยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร จะต้องได้รับอนุญาตให้การประกอบกิจการดังกล่าวต่อกระทรวงสาธารณสุขเสียก่อน

ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะเริ่มประกอบธุรกิจอะไรในสปป. ลาว อย่าลืมตรวจสอบว่ากิจการของท่านจำเป็นต้องมีเอกสารอะไรที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ
มิเช่นนั้น ท่านอาจจะดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้

ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2564